Comes In Handy

Lige den funktion du behøver..!

Brug browserens indbyggede søgefunktion (Ctrl + f) for at lede efter et udtryk eller key-word

F.eks.

DataTable
eller
SqlConnection

//
// Denne metode ligger i CodeBehind (Butikken.aspx.cs)
//
protected void ButtonKøb_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    // Tøm kurven og smid de sorskellige items i DB
    // KundeID = en sessionværdi. Her:
    Random random = new Random();
    int randomNumber = random.Next(0, 100);
    int KundeSession = randomNumber;
    Session["KundeId"] = KundeSession;

    SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["DatabaseConnectionString1"].ToString());

    SqlCommand cmd = new SqlCommand(@"
          INSERT INTO Orders (SalesDate, Kunde_Id, Order_Status)
          
          VALUES (@SalesDate, @Kunde_Id, @Order_Status); SELECT SCOPE_IDENTITY()
    
          ", conn);

    cmd.Parameters.AddWithValue("@SalesDate", DateTime.Now);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@Kunde_Id", Convert.ToInt32(Session["KundeId"]));
    cmd.Parameters.AddWithValue("@Order_Status", 1);

    conn.Open();
    object OrderId = cmd.ExecuteScalar();
    conn.Close();

    
    ///

    SqlConnection conn2 = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["DatabaseConnectionString1"].ToString());
    conn2.Open();
    foreach (GridViewRow row in GridView_VisKurv.Rows)
    {
      
      SqlCommand cmd2 = new SqlCommand(@"
      INSERT INTO Order_Lines (Quantity, Sum_Price, Produkt_Id, Order_Id)
      VALUES (@Quantity, @Sum_Price, @Produkt_Id, @Order_Id)
      ", conn2);
          
          cmd2.Parameters.AddWithValue("@Quantity", Convert.ToInt32(row.Cells[3].Text));
          cmd2.Parameters.AddWithValue("@Sum_Price", Convert.ToDecimal(row.Cells[4].Text));
          cmd2.Parameters.AddWithValue("@Produkt_Id", Convert.ToInt32(row.Cells[0].Text));
          cmd2.Parameters.AddWithValue("@Order_Id", OrderId);

          cmd2.ExecuteNonQuery();
    }
    //LabelKurvStatus.Text += "<p>ID: " + row.Cells[0].Text + " Navn: " + row.Cells[1].Text + " Stk. pris: " + row.Cells[2].Text + " Antal: " + row.Cells[3].Text + " Samlet pris:" + row.Cells[4].Text + " Order_Id: " + Convert.ToInt32(OrderId)+"</p>";
    conn2.Close();

    Session.Abandon();
    Response.Redirect(Request.RawUrl);
    
  }

//
// Class, brug af klassen "IndIDatabase"
// Fil: Default.aspx.cs
//
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Send2DB : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }
  protected void Button_Indsæt_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    string tekst = TextBox_IndIDB.Text;

    IndIDatabase forfatter = new IndIDatabase(tekst);

    Label_Overskrift.Text = forfatter.Tekst;
  }
}
//
// Fil: App_Code/IndIDatabase.cs
//
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

/// <summary>
/// Summary description for IndIDatabase
/// </summary>
public class IndIDatabase
{
  #region Fields
  private string tekst;
  #endregion

  #region Constructor
  public IndIDatabase(string tekst)
	{
    this.tekst = tekst;
  }
  #endregion

  #region Properties
  public string Tekst
  {
    get { return this.tekst; }
    set { this.tekst = value; }
  }
  #endregion

  #region Metoder
  public string SkalTilDB(string tekst)
  {
    return this.tekst;
  }
  #endregion
}
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Test.aspx.cs" Inherits="Admin_Test" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:Repeater ID="Repeater_Test" runat="server" ItemType="TestClass">
      <ItemTemplate>
        <p><%# Item.Navn %> -> <%# Item.Password %></p>
      </ItemTemplate>
    </asp:Repeater>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
####################################### Frontkode #############################################using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Admin_Test : System.Web.UI.Page
{
  private DataClassesDataContext db = new DataClassesDataContext();
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    var query = from x in db._Tests select new TestClass(x.Navn, x.Password);

    Repeater_Test.DataSource = query.ToList();
    Repeater_Test.DataBind();
  }
}
####################################### Code Behind #############################################using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

/// <summary>
/// Summary description for TestClass
/// </summary>
public class TestClass
{
	private string navn;
  private string password;

  public TestClass()
	{
		//
		// TODO: Add constructor logic here
		//
	}

  public TestClass(string navn, string password)
  {
    this.navn = navn;
    this.password = password;  
  }

  public string Navn
  {
    get { return this.navn; }
    set { this.navn = value; }
  }

  public string Password 
  {
    get { return this.password; }
    set { this.password = value; }
  }
}
####################################### Class #############################################

// HENT FILER FRA MAPPEN myTxt OG UDSKRIV INDHOLDET
// Fil: ComesInHandy.aspx
// Mappe: myTxt

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="ComesInHandy.aspx.cs" Inherits="ComesInHandy" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server">
  <h1>Comes In Handy</h1>
  <h3>Lige den funktion du behøver..!</h3>
  <div>
    <asp:Label ID="LabelFileName" runat="server" Text=""></asp:Label>
   </div>
</asp:Content>

///
///
// Fil: ComesInHandy.aspx.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class ComesInHandy : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    // Find filnavne
    var txtFiles = Directory.EnumerateFiles(Server.MapPath("~/myTxt"), "*.txt");

    foreach (string currentFile in txtFiles)
    {
      string fileName = currentFile.Substring(Server.MapPath("~/myTxt").Length + 1);
      LabelFileName.Text += @"<div class='snippet'>
                    <pre>" + hentTxt(fileName) + "</pre></div>";
      
    }
  }

  private string hentTxt(string fileName)
  {
    string heleTeksten;

    if (File.Exists(Server.MapPath("~/myTxt/" + fileName)))
      try
      {
        StreamReader sr = new StreamReader(Server.MapPath("~/myTxt/" + fileName));
        heleTeksten = HttpUtility.HtmlAttributeEncode(sr.ReadToEnd()).ToString();
      }
      catch
      {
        heleTeksten = "<p>Der opstod en fejl</p>";
      }
    else
    {
      heleTeksten = @"<p>Filen '" + fileName + "' eksisterer ikke. :-)</p>";
    }

    return heleTeksten;
  }
}

//
//
//	SQL-optælling
//
SqlCommand cmd = new SqlCommand(@"
SELECT COUNT(Traad.Id) AS AntalTraade,
Kategori.Titel, Kategori.Id AS KatId
FROM Kategori 
LEFT OUTER JOIN Traad
ON Traad.FK_Kategori_Id = Kategori.Id
GROUP BY Kategori.Titel, Kategori.Id
ORDER BY Kategori.Id DESC", conn);

// CRUD: Create, Read, Update & Delete
// Fil: codebehind-filer
// 
// Indsæt i tabel INSERT (Create)


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
using System.Data;

public partial class Insert : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }
  protected void Button_insert_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    // opret forbindelse til databasen
    SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["DatabaseConnectionString"].ToString());
    // opret et SqlCommand object
    SqlCommand cmd = new SqlCommand();
    cmd.Connection = conn;

    // SQL strengen
    cmd.CommandText = "INSERT INTO kontakt (k_navn, k_email, k_emne, k_besked) VALUES (@navn, @email, @emne, @besked)";

    // Tilføj parametrer (input fra TextBoxe fra .aspx siden) til din SQL streng ovenover
    cmd.Parameters.Add("@navn", SqlDbType.NVarChar).Value = TextBox_navn.Text;
    cmd.Parameters.Add("@email", SqlDbType.NVarChar).Value = TextBox_email.Text;
    cmd.Parameters.Add("@emne", SqlDbType.NVarChar).Value = TextBox_emne.Text;
    cmd.Parameters.Add("@besked", SqlDbType.Text).Value = TextBox_besked.Text;

    // Åben for forbindelsen til databasen
    conn.Open();

    // Udfør SQL komandoen
    cmd.ExecuteNonQuery();

    // Luk for forbindelsen til databasen
    conn.Close();
  }
}
//******************************************************************************************************************************
//
// Hent fra tabel SELECT (Read):
//
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
using System.Data;

public partial class Select : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    // opret forbindelsen til databasen
    SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["DatabaseConnectionString"].ToString());
    // opret et SqlCommand object
    SqlCommand cmd = new SqlCommand();
    cmd.Connection = conn;

    //Sql sætningen
    cmd.CommandText = "SELECT * FROM news WHERE n_id = @id";
    // Parametrene @id i sql sætningen ovenover tilføjes
    cmd.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int).Value = Request.QueryString["newsid"];
    // åben forbindelsen til databasen
    conn.Open();
    // opret en SqlDataReader og navngiv den "reader"
    // SqlDataReader er en beholder eller tabel der indeholder en kopi af det der er udtrukket fra databasen
    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
    // hvis nyheden findes i databasen, altså hvis der er noget i "reader"
    if (reader.Read())
    {
      // Fyld indhold i textboxe
      TextBox_titel.Text = reader["n_title"].ToString();
      TextBox_tekst.Text = reader["n_tekst"].ToString();
    }
    // luk forbindelsen til databasen
    conn.Close();


  }
}
//******************************************************************************************************************************
//
//
// Opdater række eller rækker i tabel UPDATE (Update):
//
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
using System.Data;

public partial class Update : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    // SELECT fra Databasen og fyld i TextBoxe
  }

  protected void Button_update_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    // opret forbindelsen til databasen
    SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["DatabaseConnectionString"].ToString());
    SqlCommand cmd = new SqlCommand();
    cmd.Connection = conn;
    //Sql sætningen
    cmd.CommandText = "UPDATE news SET n_title = @title, n_tekst = @tekst WHERE n_id = @id";
    // Parametrene @id, @title og @tekst i sql sætningen ovenover tilføjes
    cmd.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int).Value = Request.QueryString["newsid"];
    cmd.Parameters.Add("@title", SqlDbType.NVarChar).Value = TextBox_titel.Text;
    cmd.Parameters.Add("@tekst", SqlDbType.NVarChar).Value = TextBox_tekst.Text;
    // åben forbindelsen til databasen
    conn.Open();
    // Udfør sql komandoen
    cmd.ExecuteNonQuery();
    // luk forbindelsen til databasen
    conn.Close();

  }
}
//******************************************************************************************************************************
//
//
// Slet række eller rækker i tabel DELETE (Delete):
//
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
using System.Data;

public partial class Delete : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    // opret forbindelsen til database
    SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["DatabaseConnectionString"].ToString());
    // opret et SqlCommand object
    SqlCommand cmd = new SqlCommand();
    cmd.Connection = conn;
    //Sql sætningen
    cmd.CommandText = "DELETE FROM news WHERE n_id = @id";
    // Parameteret @id i sql sætningen ovenover tilføjes
    cmd.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int).Value = Request.QueryString["newsid"];
    // åben forbindelsen til databasen
    conn.Open();
    // Udfør sql komandoen
    cmd.ExecuteNonQuery();
    // luk forbindelsen til databasen
    conn.Close();

  }
}
//
//
// Formatering af datetime til et pænt format
// Koden er en del af en aspx-fil, der skriver en værdi fra en tabel
// i databasen, en dato, til et pænt format
//
//

<asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server" DataSourceID="DataKilde">
	<ItemTemplate>
		<%#((DateTime)Eval("dato")).ToString("d")%>
	</ItemTemplate>
</asp:Repeater>
<asp:DataSource ID="DataKilde" runat="server"
	ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"
	SelectCommand="SELECT * FROM [Nyheder]"></asp:SqlDataSource>
//
//
// Fil: Default.aspx
//
// I en repeater vil du gerne skrive din dato i et pænt format:


<div>
	<p>Dato er:</p>
	<p><%# ((DateTime)Eval("news_postdate")).ToString("dd. MMMM yyyy - HH:mm") %><p>
</div>

//
//
//
//
// Fra CodeBehind i Page_Load:
// #datogroup
// #month

// Dato-leg
    
var hentMaaned = (
	from m in db._Months
	join u in db._Users
	on m.MonthKey equals u.UserDateTime.Value.Month
	select new { m.MonthName, Counter = (from y in db._Users where m.MonthKey == y.UserDateTime.Value.Month select y.UserDateTime.Value.Month).Count(), m.MonthKey }
	).ToList().Distinct();
ListView_MaanedGroup.DataSource = hentMaaned;
ListView_MaanedGroup.DataBind();


########################################

// Fra Front-code:

<div>
	<h1>Månedsarkiv</h1>
	 <asp:ListView ID="ListView_MaanedGroup" runat="server">
		<ItemTemplate>
			<h2><%# Eval("MonthName") %> (<%# Eval("Counter") %>)</h2>
			<asp:HyperLink ID="HyperLinkBlogArchive" NavigateUrl='<%# "Blog.aspx?MonthKey=" + Eval("MonthKey") %>' runat="server">Se alle blog-indlæg for <%# Eval("MonthName").ToString().ToLower() %></asp:HyperLink>
		</ItemTemplate>
	</asp:ListView>
</div>
//
// Vis årstal i en label
// Fil: En master codebehind-fil
//

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class MasterPage : System.Web.UI.MasterPage
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    DateTime Aar = DateTime.Now;
    Label_Year.Text = Aar.Year.ToString();
  }
}
//
// Dynamisk generering af dropdown.
// Filer: aspx & aspx.cs filer
//

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>Dropdown</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
		<!-- Vi fylder en dropdown via code behind! -->
    <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"></asp:DropDownList>
  </div>
	<div>
    <!-- Vi fylder en dropdown (som vi ikke bruger til noget) -->
		<asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server">
      <asp:ListItem Value="1">København</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="2">Nysted</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="3">Nykøbing Falster</asp:ListItem>
    </asp:DropDownList>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

//
//
//

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    
    // Fyld kun dropdownlisten første gang siden loades!
    if (!IsPostBack)
    {
      DropDownList1.DataSource = CreateDataSource();
      DropDownList1.DataTextField = "ColorTextField";
      DropDownList1.DataValueField = "ColorValueField";
      DropDownList1.DataBind();
    }
    
  }

  private object CreateDataSource()
  {
    DataTable dt = new DataTable();

    // Definer tabellens kolonner
    dt.Columns.Add(new DataColumn("ColorTextField", typeof(String)));
    dt.Columns.Add(new DataColumn("ColorValueField", typeof(String)));

    // Fyld tabellen op med værdier
    dt.Rows.Add(CreateRow("Hvid", "1", dt));
    dt.Rows.Add(CreateRow("Sølv", "2", dt));
    dt.Rows.Add(CreateRow("Mørkegrå", "3", dt));
    dt.Rows.Add(CreateRow("Khaki", "4", dt));
    dt.Rows.Add(CreateRow("Sort", "5", dt));

    // Byg et DataView fra DataTable 
    // der skal opføre sig som en data source
    // for DropDownList-controllen.
    DataView dv = new DataView(dt);
    return dv;
  }

  DataRow CreateRow(String Text, String Value, DataTable dt)
  {

    // Byg dine rækker, hvor du bruger din DataTable der
    // er defineret i CreateDataSource-metoden.
    DataRow dr = dt.NewRow();

    // Dette DataRow indeholder ColorTextField og ColorValueField 
    // felterne, som defineret i CreateDataSource metoden. Giv 
    // dine værdier en passende værdi. Husk at kolonne 0 er defineret som 
    // ColorTextField, og kolonne 1 er defineret som ColorValueField.
    dr[0] = Text;
    dr[1] = Value;

    return dr;

  }
}
	
	//
	// Fil: Default.aspx (Udsnit)
	// Dropdown: <asp:DropDownList ID="DropDownList_Genre" runat="server"></asp:DropDownList> får sine data fra Code Behind
	//
	
	<asp:Panel ID="Panel_IndsætNyFilm" runat="server">
		<p>Indsæt filmtitel</p>
		<asp:TextBox ID="TextBox_NyFilmTitel" runat="server"></asp:TextBox>
		<asp:DropDownList ID="DropDownList_Genre" runat="server"></asp:DropDownList>
		<asp:Button ID="Button_IndsætFilmTitel" runat="server" Text="Indsæt ny filmtitel" OnClick="Button_IndsætFilmTitel_Click" />
	</asp:Panel>
	<asp:Panel ID="Panel_RetFilm" runat="server" Visible="false">
		<h3>Ret film</h3>
		<asp:TextBox ID="TextBox_RetFilmtitel" runat="server"></asp:TextBox>
		<asp:Button ID="Button_RetFilmtitel" runat="server" Text="Ret filmtitel" OnClick="Button_RetFilmtitel_Click" />
  </asp:Panel>
	
	
	
	
	
	//
	// Fil: Fra Default.aspx.cs (Code Behind, udsnit)
	//
	
	
	
	private void visDropdownGenre()
  {
    string Id;
    string Title;
    DataTable dt = new DataTable();
    dt.Columns.Add(new DataColumn("OptionId", System.Type.GetType("System.String")));
    dt.Columns.Add(new DataColumn("OptionValue", System.Type.GetType("System.String")));

    SqlConnection conn = new SqlConnection(ClassDB.ConnectionString);
    SqlCommand cmd = new SqlCommand();
    cmd.Connection = conn;
    cmd.CommandText = "SELECT * FROM Genre";

    conn.Open();
    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
    while (reader.Read())
    {
      Id = reader["Id"].ToString();
      Title = reader["Navn"].ToString();
      dt.Rows.Add(Id, Title);
    }
    conn.Close();

    DropDownList_Genre.DataTextField = "OptionValue";
    DropDownList_Genre.DataValueField = "OptionId";
    DropDownList_Genre.DataSource = dt;
    DropDownList_Genre.DataBind();
  }
//
// Vis hvad du har valgt (en int) via din dropdown
// Fil: Default.aspx
//

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" AutoPostBack="True" 
      DataSourceID="SqlDataSource1" DataTextField="Navn" DataValueField="Id"></asp:DropDownList>
    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
      ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>" 
      SelectCommand="SELECT * FROM [DropdownListDB]"></asp:SqlDataSource>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

//
// Fil: default.aspx.cs
//

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    Response.Write(DropDownList1.SelectedValue.ToString());
  }
}
// LINQ DROPDOWN
//
// Dropdown gets data from DB via LINQ
// File: DataClasses.dbml (Not shown)
// File: Default.aspx.cs (CodeBehind)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  private DataClassesDataContext db = new DataClassesDataContext();
  
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    var query = (from x in db._Categories select new {x.Id, x.Category1 }).ToList();
    DropDownList1.DataSource = query;
    DropDownList1.DataTextField = "Category1";
    DropDownList1.DataValueField = "Id";
    DropDownList1.DataBind();
  }
}
//--------------------------------------------------------- EOF

// File: Default.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"></asp:DropDownList>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
// LINQ DROPDOWN
//
// Dropdown gets data from DB via LINQ. With "show value"-button
// File: DataClasses.dbml (Not shown)
// File: Default.aspx.cs (CodeBehind)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
	private DataClassesDataContext db = new DataClassesDataContext();

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!IsPostBack) // Så er det første gang siden loader
    {
      var query = (from x in db._Categories select new { x.Id, x.Category1 }).ToList();
      DropDownList1.DataSource = query;
      DropDownList1.DataTextField = "Category1";
      DropDownList1.DataValueField = "Id";
      DropDownList1.DataBind();
    }

  }

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Response.Write("Værdien er " + DropDownList1.SelectedValue + " for den valgte farve (" + DropDownList1.SelectedItem + ")");
  }
}
//--------------------------------------------------------- EOF

// File: Default.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:DropDownList ID="DropDownList1" AutoPostBack="false" runat="server"></asp:DropDownList>
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Vis værdi" OnClick="Button1_Click" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>

//--------------------------------------------------------- EOF

// FIND CONTROL
// Fil: MasterPage.master
      
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="MasterPage.master.cs" Inherits="MasterPage" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <asp:ContentPlaceHolder id="head" runat="server">
  </asp:ContentPlaceHolder>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Velkommen"></asp:Label>
  <div>
    <asp:ContentPlaceHolder id="ContentPlaceHolder1" runat="server">
    
    </asp:ContentPlaceHolder>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
///
///    
// FIL: side2.aspx.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Side2 : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    Label myLabel = (Label) Master.FindControl('Label1');
    myLabel.Text = "Så er der ny tekst!";
  }
}
// LINQCRUD #RANDOM #LINQRANDOM
// Fil: en CodeBehind-fil
// samt 2 Classes (Data.cs og PasswordClass.cs)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  private DataClassesDataContext db = new DataClassesDataContext();

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    Session["UserId"] = 2;

    if (!IsPostBack)
    {
      if (Session["UserId"] != null)
      {
        int Id = Convert.ToInt32(Session["UserId"]);
        getCurrentUserId(Id);
      }
      // Vis brugere
      // Vis 3 tilfældige brugere
      var result = (from x in db._Users where x.Id != 2 select new { User = x.User1, Id = x.Id }).ToList();
      var query = result.OrderBy(x => Guid.NewGuid()).Take(3);

      Repeater_ListUsers.DataSource = query;
      Repeater_ListUsers.DataBind();

    }
    DropDownList_NewRole.DataSource = (from x in db._Roles select x).ToList();
    DropDownList_NewRole.DataValueField = "Id";
    DropDownList_NewRole.DataTextField = "Role1";
    DropDownList_NewRole.DataBind();
  }

  public void getCurrentUserId(int Id)
  {
    // En quarry der henter id for brugeren på baggrund af sessionværdien. 
    var query = from x in db._Users where x.Id == Id select new Data { Id = x.Id };

    // Opret objektet
    PasswordClass passwordAgent = new PasswordClass();

    // Gem det id der returneres fra metoden i objektet
    int UserId = passwordAgent.ReturnId(query);

    // Vis id'et på siden
    Literal_UserId.Text = Convert.ToString(UserId);
  }

  protected void Button_SaveNewPassword_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    // Oprettelse af objekt
    PasswordClass passwordAgent = new PasswordClass();

    // Initialisering af password
    passwordAgent.Password = TextBox_NewPassword.Text;

    // kald til updatePassword-metoden på objektet
    passwordAgent.updatePassword(db, Convert.ToInt32(Session["UserId"]), passwordAgent.Password);
  }
  protected void Repeater_ListUsers_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
  {
    int Id = Convert.ToInt32(e.CommandArgument);

    if (e.CommandName.Equals("Delete"))
    {
      var query = (from x in db._Users where x.Id == Id select x).ToList();
      foreach (var item in query)
      {
        db._Users.DeleteOnSubmit(item);
      }
      db.SubmitChanges();
      Response.Redirect("~/Default.aspx");
    }

    if (e.CommandName.Equals("Edit"))
    {
      div_NewUser.Visible = false;
      div_DeleteUser.Visible = false;
      div_EditUser.Visible = true;

      var query = (from x in db._Users where x.Id == Id select x);
      TextBox_UpdateUsername.Text = query.Single().User1;

      // Byg dropdown'en:
      // Første query repræsentrerer vores "rå" dropdown med rolleliste
      var queryDropDown = (from x in db._Roles select x).ToList();
      // Næste query finder den pågældendes rolle-id (FK_Role_Id)
      var queryUserRole = (from x in db._Users where x.Id == Id select x);
      // Her sætter vi en datasource på vores dropdown, så vi kan se noget i den
      DropDownList_UserRole.DataSource = queryDropDown;
      // Her fortæller vi hvad der er værdien...
      DropDownList_UserRole.DataValueField = "Id";
      // ... og hvad der er tekstfeltet (det vi kan se i dropdownen)
      DropDownList_UserRole.DataTextField = "Role1";
      // Her fortæller vi, på hvilket "felt" dropdown'en skal starte 
      DropDownList_UserRole.SelectedValue = Convert.ToString(queryUserRole.Single().FK_Role_Id);
      // Data bindes
      DropDownList_UserRole.DataBind();

      // Opret en sessionværdi der indeholder værdien af brugerens id
      Session["thisUser"] = Id;
    }


  }
  protected void Button_AddNewUser_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    _User newUser = new _User
    {
      User1 = TextBox_NewUser.Text,
      Password = TextBox_Password.Text,
      FK_Role_Id = Convert.ToInt32(DropDownList_NewRole.SelectedValue)
    };
    db._Users.InsertOnSubmit(newUser);
    db.SubmitChanges();
    Response.Redirect("~/Default.aspx");
  }
  protected void Button_SaveChanges_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    // Fjern sessionværdien der er blevet tildelt.
    if (Session["thisUser"] != null)
    {
      // find brugerens informationer i en qurey
      var query = (from x in db._Users where x.Id == Convert.ToInt32(Session["thisUser"]) select x);
      // sæt de nye værdier til kolonnerne
      query.Single().User1 = TextBox_UpdateUsername.Text;
      query.Single().FK_Role_Id = Convert.ToInt32(DropDownList_UserRole.SelectedValue);
      // Hvis man ikke har skrevet noget i tekstfeltet for password, skal dette ikke opdateres
      string updatePass = TextBox_UpdatePassword.Text;
      if (!string.IsNullOrEmpty(updatePass))
      {
        query.Single().Password = TextBox_UpdatePassword.Text;
      }
      db.SubmitChanges();
      Session.Remove("thisUser");
      Response.Redirect("~/Default.aspx");
    }
    
  }
  protected void Button_shuffle_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Guid g;
    // Create and display the value of two GUIDs.
    g = Guid.NewGuid();

    Response.Write(g);
  }
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Fil: Data.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

/// <summary>
/// Summary description for Data
/// </summary>
public class Data
{
	public Data()
	{
		//
		// TODO: Add constructor logic here
		//
	}
	public int Id { get; set; }
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Fil: PasswordClass.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

/// <summary>
/// Summary description for Password
/// </summary>
public class PasswordClass
{
	public string Password { get; set; }

	public PasswordClass()
	{
		//
		// TODO: Add constructor logic here
		//
	}
  
	public int ReturnId(IQueryable<Data> query)
	{
		return query.Single().Id;
	}

  public void updatePassword(DataClassesDataContext db, int Id, string s)
  {
    var query = (from x in db._Users where x.Id == Id select x);
    foreach (_User item in query)
    {
      item.Password = s;
    }
    db.SubmitChanges();
  }
}
// LINQ SELECT, INSERT & DELETE (NO UPDATE)
//
// File Default.aspx.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  private DataClassesDataContext db = new DataClassesDataContext();

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    Label_Servername.Text = ConfigurationManager.AppSettings["ServerName"];
    Label_Servername.Visible = false;


    if (!IsPostBack)
    {
      var query = from user in db._Users
            join img in db._Images on user.Id equals img.UserId
            select new { UserId = user.Id, Username = user.Name, ImageName = img.ImageName, Passw = user.Password };

      //Alternativt (1):
      //var ex = from x in db._Images where x._User.Id == x.UserId select new { Username = x._User.Name, ImageName = x.ImageName };

      //Alternativt (2):
      //var ex2 = db._Images.Where(x => x._User.Id == x.Id).Select(x => new { Username = x._User.Name, ImageName = x.ImageName });

      Repeater_Users.DataSource = query.ToList();
      Repeater_Users.DataBind();
    }

  }
  protected void Button_GemFil_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    // Hvis der ER en fil
    if (FileUpload_UploadFil.HasFile == true)
    {
      // Hvis filen IKKE eksisterer i den pågældende sti (Images)
      if (!File.Exists(Server.MapPath("~/Images/" + FileUpload_UploadFil.FileName.ToString())))
      {
        try
        {
          string Brugernavn = TextBox_Brugernavn.Text;
          string _Password = TextBox_Password.Text;
          string Filnavn = FileUpload_UploadFil.FileName.ToString();
          
          _User newUser = new _User
          {
            Name = Brugernavn,
            Password = _Password,
            Role = 1
          };

          db._Users.InsertOnSubmit(newUser);
          db.SubmitChanges();
          var id = newUser.Id;
          
          _Image newImage = new _Image
          {
            ImageName = Filnavn,
            UserId = id
          };

          db._Images.InsertOnSubmit(newImage);
          
          // Flyt filen til den rigige mappe
          FileUpload_UploadFil.SaveAs(Server.MapPath("~/Images/" + FileUpload_UploadFil.FileName.ToString()));
          try
          {
            db.SubmitChanges();
          }
          catch (Exception ex)
          {

            Response.Write(ex.Message);
          }

        }
        catch (Exception ex)
        {
          Response.Write("Desværre: " + ex.Message);
        }

      }
      else
      {
        Response.Write("Filen eksisterer allerede");
      }
      Server.Transfer("~/Default.aspx");
    }
  }
  protected void Repeater_Users_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
  {
    try
    {
      // Id'en ligger i vores button, der ligger i vores repeater
      int Id = Convert.ToInt32(e.CommandArgument);
      
      // Find vores items fra Images-tabellen der skal slettes
      var query = (from x in db._Images where x.UserId == Id select x).ToList();
      
      // kør en foreach-løkke igennem der sætter item'et til sletning
      // Vi sletter både posten i tabellen OG billedet i mappen
      foreach (var slet in query)
      {
        db._Images.DeleteOnSubmit(slet);
        File.Delete(Server.MapPath("~/Images/" + slet.ImageName));
      }

      // slet!
      db.SubmitChanges();

      // Find vores items fra User-tabellen der skal slettes
      var query_user = (from x in db._Users where x.Id == Id select x).ToList();
      
      // Kør en foreach-løkke igennem der sætter item til sletning
      foreach (var item in query_user)
      {
        db._Users.DeleteOnSubmit(item);
      }
      //Slet!
      db.SubmitChanges();

    }
    catch (Exception ex)
    {
      Response.Write("Error: " + ex.Message);
    }

    // terminér processen, og gå til start-siden
    Server.Transfer("~/Default.aspx");
  }
}
//------------------------EOF

// File: Default.aspx
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="Server">
  <asp:Label ID="Label_Servername" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
  <asp:Repeater ID="Repeater_Users" runat="server" OnItemCommand="Repeater_Users_ItemCommand">
    <ItemTemplate>
      <div style="overflow: hidden; float: left; height: 320px; margin: 2px; padding: 5px; border: 1px solid #ccc">
        <div style="height:295px;">
          <asp:Image ID="Image_User" ImageUrl='<%# "~/Images/" + Eval("ImageName") %>' runat="server" Width="150" />
          <p><%# Eval("Username") %> (<%# Eval("Passw") %>)</p>

        </div>
        <div>
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClientClick="return confirm('Er du sikker?');" Text="Slet" CommandArgument='<%# Eval("UserId") %>' />
        </div>
      </div>
    </ItemTemplate>

  </asp:Repeater>
  <div style="clear: both; min-height: 300px; margin: 2px; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">
    <p>Indsæt mig</p>
    <asp:TextBox ID="TextBox_Brugernavn" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:TextBox ID="TextBox_Password" runat="server"></asp:TextBox>

    <asp:FileUpload ID="FileUpload_UploadFil" runat="server" />
    <asp:Button ID="Button_GemFil" runat="server" Text="Gem" OnClick="Button_GemFil_Click" />
  </div>
</asp:Content>
// -----------------------------------------------------------------------
//
// Fil: (Test.aspx.cs) en codebehind-fil der henter en klasses offentlige metoder
//

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Test : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    Repeater_ShowMembers.DataSource = Helper.GetMemberList();
    Repeater_ShowMembers.DataBind();
  }
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Helper.HandleController(TextBox_Test);
  }
}

// -----------------------------------------------------------------------
//
// Fil: (Helper.cs) en klasse der manipulerer med: en webcontrol og en liste
//

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI.WebControls;

/// <summary>
/// Summary description for Helper
/// </summary>
public class Helper
{
  public static DataClassesDataContext db = new DataClassesDataContext();
	public Helper()
	{
		//
		// TODO: Add constructor logic here
		//
	}

	public static void HandleController(WebControl Kontrol)
	{
    // Måske ikke så pænt, men her tester vi på, om det ER en TextBox vi sender med som parameter, fra vores Front-kode (ikke vist)
		if (Kontrol.GetType().ToString().Equals("System.Web.UI.WebControls.TextBox"))
    {
      TextBox minTextBox = (TextBox)Kontrol;
      minTextBox.Text = "Ja: " + Kontrol.GetType();
      minTextBox.TextMode = TextBoxMode.MultiLine;
			minTextBox.Columns = 30;
      minTextBox.Rows = 15;
      minTextBox.Height = 100;
    }
    else
    {
      TextBox minTextBox = (TextBox)Kontrol;
      minTextBox.Text = "Nej: " + Kontrol.GetType();
    }
	}

  public static List<_n8rd> GetMemberList()
  {
    var query = (from x in db._n8rds select new { Navn = x.Name, Efternavn = x.Lastname });

    List<_n8rd> userList = new List<_n8rd>();
    foreach (var item in query)
    {
      // Vi vil ikke have "test"-navne i vores liste
      if (item.Navn != "test")
      {
        userList.Add(new _n8rd() { Name = item.Navn, Lastname = item.Efternavn });  
      }
    }

    return userList;  
  }
}
// Tilf�ldigt tal

// Snippit

 Random tilf�ldigt = new Random();
 double tal = tilf�ldigt.NextDouble();
 double nytTal = Math.Floor(tal * 1000000);
 string mitStoreTal= Convert.ToString(nytTal);
//
// Fil: Produkt.aspx.cs
// 
//


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Produkter : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (Request.QueryString["Overskrift"] != null)
    {
      Label LblOverskrift = (Label)Master.FindControl("LabelOverskrift");
      LblOverskrift.Text = Request.QueryString["Overskrift"].ToString();
    }

    // Note: Der er ikke undervist i TryParse.
    int number;
    string value = Convert.ToString(Request.QueryString["KatId"]);
    bool result = Int32.TryParse(value, out number);
    if (result)
    {
      // Se her
			if (Request.QueryString["KatId"] != null)
      {
        int KatId = Convert.ToInt32(Request.QueryString["KatId"]);

        //Response.Write("Vi skal hente alle produkter, der hører til kategorien med Id = " + Request.QueryString["KatId"]);
        // opret forbindelsen til databasen
        SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["DatabaseConnectionString1"].ToString());

        // opret et SqlCommand object
        SqlCommand cmd = new SqlCommand();
        cmd.Connection = conn;

        //Sql sætningen
        cmd.CommandText = @"
        
        SELECT Produkt.*, Producent.Producentnavn, Kategori.Navn AS Kategorinavn

        FROM Produkt 
        INNER JOIN Producent
        ON Produkt.FK_Producent_Id = Producent.Id
        INNER JOIN Kategori
        ON Produkt.FK_Kategori_Id = Kategori.Id

        WHERE Produkt.FK_Kategori_Id = @KatId";

        cmd.Parameters.Add("@KatId", SqlDbType.Int).Value = KatId;

        // åben forbindelsen til databasen
        conn.Open();

        // opret en SqlDataReader og navngiv den "reader"
        // SqlDataReader er en beholder eller tabel der indeholder en 
        // kopi af det, der er udtrukket fra databasen
        SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
        
        // Vælg datasource og bind vores repeater
        RepeaterProdukt.DataSource = reader;
        RepeaterProdukt.DataBind();

        // luk forbindelsen til databasen
        conn.Close();
      }
    }
  }
}
//
// Fil: Default.aspx.cs
// Gå igennem en repeater
// RepeaterItem
//
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Butikken : System.Web.UI.Page
{
  
	protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
	{
		// Første gang siden loades
		if (!Page.IsPostBack)
		{
			if (Request.QueryString["KatId"] == null)
			{
				int KatId = 1;
				DatabaseClass minNyeDataAgent = new DatabaseClass();
				minNyeDataAgent.Id = KatId;
				RepeaterVisProduktliste.DataSource = minNyeDataAgent.VisProdukter();
				RepeaterVisProduktliste.DataBind();
				//
			}
			else
			{
				int KatId = Convert.ToInt32(Request.QueryString["KatId"]);
				DatabaseClass minNyeDataAgent = new DatabaseClass();
				minNyeDataAgent.Id = KatId;
				RepeaterVisProduktliste.DataSource = minNyeDataAgent.VisProdukter();
				RepeaterVisProduktliste.DataBind();
			}
		}
	}

	protected void RepeaterVisProduktliste_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
	{
		foreach (RepeaterItem item in RepeaterVisProduktliste.Items)
		{
			bool nytProdukt = true;
			// Find de pågældende værdier ved at se på hvert enkelt item i Repeateren
			CheckBox minCheckBox = (CheckBox)item.FindControl("CheckBoxBestil");
			TextBox minTextBoxAntal = (TextBox)item.FindControl("TextBoxAntal");
			HiddenField mitHiddenFieldId = (HiddenField)item.FindControl("HiddenFieldVareId");
			Label minLabelPris = (Label)item.FindControl("LabelPris");
			Label minLabelVarenavn = (Label)item.FindControl("LabelVarenavn");
			
			if (minCheckBox.Checked)
			{
				ButtonTømKurv.Visible = true;
				// Undersøg om produktet findes i kurven
				foreach (ProduktIKurv produkt in kurv)
				{
					//Hvis produktet er fundet
					if (produkt.Id == Convert.ToInt32(mitHiddenFieldId.Value))
					{
						produkt.Antal += Convert.ToInt32(minTextBoxAntal.Text);
						produkt.SamletPris += produkt.Antal * produkt.Pris;

						// Så er der ikke noget nyt produkt mere
						nytProdukt = false;
					}
				}

				//Er det et nyt produkt?
				if (nytProdukt)
				{
					kurv.Add(new ProduktIKurv(
						Convert.ToInt32(mitHiddenFieldId.Value),
						minLabelVarenavn.Text, Convert.ToDecimal(minLabelPris.Text),
						Convert.ToInt32(minTextBoxAntal.Text)
						));
				}
			}
		}
	}
}
protected void RepeaterVisProduktliste_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
  {
    List<ProduktIKurv> kurv = new List<ProduktIKurv>();
    kurv = TagKurv(kurv);
    
    foreach (RepeaterItem item in RepeaterVisProduktliste.Items)
    {
      bool nytProdukt = true;
      // Find de pågældende værdier ved at se på hvert enkelt item i Repeateren
      CheckBox minCheckBox = (CheckBox)item.FindControl("CheckBoxBestil");
      TextBox minTextBoxAntal = (TextBox)item.FindControl("TextBoxAntal");
      HiddenField mitHiddenFieldId = (HiddenField)item.FindControl("HiddenFieldVareId");
      Label minLabelPris = (Label)item.FindControl("LabelPris");
      Label minLabelVarenavn = (Label)item.FindControl("LabelVarenavn");
      
      if (minCheckBox.Checked)
      {
        ButtonTømKurv.Visible = true;
        // Undersøg om produktet findes i kurven
        foreach (ProduktIKurv produkt in kurv)
        {
          //Hvis produktet er fundet
          if (produkt.Id == Convert.ToInt32(mitHiddenFieldId.Value))
          {
            produkt.Antal += Convert.ToInt32(minTextBoxAntal.Text);
            produkt.SamletPris += produkt.Antal * produkt.Pris;

            // Så er der ikke noget nyt produkt mere
            nytProdukt = false;
          }
        }

        //Er det et nyt produkt?
        if (nytProdukt)
        {
          kurv.Add(new ProduktIKurv(
            Convert.ToInt32(mitHiddenFieldId.Value),
            minLabelVarenavn.Text, Convert.ToDecimal(minLabelPris.Text),
            Convert.ToInt32(minTextBoxAntal.Text)
            ));
        }
        // Varen skal naturligvis i kurven (Her bliver de bare skrevet ud!)
        /** */
        LabelTest.Text += "<p>Checked: Antal:" + minTextBoxAntal.Text + ", VareId: "+mitHiddenFieldId.Value+", Pris: " + minLabelPris.Text + ", Navn: " + minLabelVarenavn.Text + "</p>";

        
      }
      VisKurv(kurv);
    }
  }

// Fil: SimpelListe.aspx.cs
// Viser en liste med ugedage
//

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Lister_SimpelListe : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    List<string> ugedagList = new List<string>();

    ugedagList.Add("Mandag");
    ugedagList.Add("Tirsdag");
    ugedagList.Add("Onsdag");
    ugedagList.Add("Torsdag");
    ugedagList.Add("Fredag");
    ugedagList.Add("Lørdag");
    ugedagList.Add("Søndag");

    Literal_ugedage.Text = "<ul>";
    foreach (var item in ugedagList)
    {
      Literal_ugedage.Text += "<li>" + item + "</li>";
    }
    Literal_ugedage.Text += "</ul>";
  }
}

// SJOV OG BALLADE LIST<> og meget andet
// Fil: Default.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>Diverse sjov</title>
  <style type="text/css">
    Body { font-family:Verdana;}
    div,p { padding:10px; margin:3px; border:1px solid #dddddd;}
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:Label ID="LabelTekstArray" runat="server" Text=""></asp:Label>
  </div>
  <div>
    <asp:Label ID="LabelprimesArray" runat="server" Text=""></asp:Label>
  </div>
  <div>
    <asp:Label ID="LabelDuck" runat="server" Text=""></asp:Label>
  </div>
  <div>
    <asp:Repeater ID="Repeater_List" runat="server">
    <ItemTemplate>
      <p><%# Eval("key") %></p>
    </ItemTemplate>
    </asp:Repeater>
  </div>
  
  <div>
    <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" AutoPostBack=true
      onselectedindexchanged="DropDownList1_SelectedIndexChanged">
      <asp:ListItem Value="1">Flemming Hansen</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Selected="True" Value="2">Nose Bleed</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="3">dotNET</asp:ListItem>
    </asp:DropDownList>
  
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label>
    
  </div>
  <div>  
    <asp:Label ID="Label_BogensTitel" runat="server" Text=""></asp:Label>
  </div>
  <div>
    <asp:Label ID="Label_S" runat="server" Text=""></asp:Label>
  </div>
  
  <div>
  <script runat="server" >
   void Selection_Change(Object sender, EventArgs e)
   {

     // Set the background color for days in the Calendar control
     // based on the value selected by the user from the 
     // DropDownList control.
     Calendar1.DayStyle.BackColor = System.Drawing.Color.FromName(ColorList.SelectedItem.Value);
   }
  </script>

  <h3> DropDownList Example </h3>

  Select a background color for days in the calendar.

  <br /><br /> 

  <asp:Calendar id="Calendar1"
    ShowGridLines="True" 
    ShowTitle="True"
    runat="server"/>

  <br /><br />

   <table cellpadding="5">
     <tr>
      <td>Background color:</td>
    </tr>
     <tr>
      <td>
        <asp:DropDownList id="ColorList"
          AutoPostBack="True"
          OnSelectedIndexChanged="Selection_Change"
          runat="server">

         <asp:ListItem Selected="True" Value="White"> White </asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Silver"> Silver </asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="DarkGray"> Dark Gray </asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Khaki"> Khaki </asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="DarkKhaki"> Dark Khaki </asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>
      </td>
     </tr>
   </table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>


//
//
// Default.aspx.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    string[] input = { "Brachiosaurus", 
              "Amargasaurus", 
              "Mamenchisaurus" };

    List<string> mitTekstArray = new List<string>(input);

    mitTekstArray.Add("Tyrannosaurus den store");
    mitTekstArray.Add("Amargasaurus den gule");
    mitTekstArray.Add("Mamenchisaurus den flotte");

    foreach (string tekstvaerdi in mitTekstArray)
    {
      LabelTekstArray.Text += "<p>" + tekstvaerdi + "</p>";
    }


    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    

    List<Array> arr = new List<Array>();

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    int[] primesArray = new int[] { 2, 3, 5 };

    LabelprimesArray.Text = "<p>" + primesArray[1].ToString() + "</p>";

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    List<string> ænder = new List<string>();
    ænder.Add("Anders And");
    ænder.Add("Fætter Guf");
    foreach (string Duck in ænder)
    {
      LabelDuck.Text += Duck +" ";
    }

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    var b1 = new { Titel = ".NET for hackere" };
    string BogensTitel = b1.Titel;
    Label_BogensTitel.Text = BogensTitel.ToString();


    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    Dictionary<string, string> a = new Dictionary<string, string>();
    a.Add("ant", "AUNT_ID");
    a.Add("Sam", "AUNT_NAME");
    a.Add("clozapine", "OPTION");

    string s = a["ant"]; // gets "AUNT_ID i en h1'er"
    Label_S.Text = "<h1>" + s + "</h1>";


    Repeater_List.DataSource = a;
    Repeater_List.DataBind(); 
    
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    int i;
    if (!IsPostBack) // Så er det første gang siden vises, og så ser vi alle tallene i Label1!
    {
      for (i = 0; i < 90; i++)
      {
        Label1.Text += " " + Convert.ToString(i);
      }
    }
       
  }
  // Her ændrer vi på dropdownlist!
  protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {
    Label1.Text = DropDownList1.SelectedItem.Value.ToString();
  }

  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
}

//
// EOF
//
//
// Skift farve På række i et Loop
// Fil Default.aspx (Udtræk, hele filen vises ikke)
//

<asp:Repeater ID="RepeaterVisProduktliste" runat="server" OnItemCommand="RepeaterVisProduktliste_ItemCommand" OnItemDataBound="RepeaterVisProduktliste_ItemDataBound">
	<HeaderTemplate>
		<table cellspacing="0" border="0">
			<tr class="bgGreen colorWhite"><td>Tilføj</td><td>Stk.</td><td>Produktnavn</td><td>Pris</td><td>Mere info</td><td>&nbsp;</td></tr>
	</HeaderTemplate>
	<ItemTemplate>
		<tr ID="Tr1" runat="server" class='<%#(Container.ItemIndex+1)%2==0?"bgBlack":"bgGrey"%>'>
			<td>
				<asp:CheckBox ID="CheckBoxBestil" runat="server" /></td>
			<td>
				<asp:TextBox ID="TextBoxAntal" Width="25px" runat="server"></asp:TextBox></td>
			<td>
				<asp:Label ID="LabelVarenavn" runat="server" Text='<%# Eval("Produktnavn") %>'></asp:Label></td>
			<td><asp:Label ID="LabelPris" runat="server" Text='<%# Eval("Pris") %>'></asp:Label></td>
			<td><a href='?id=<%# Eval("Id") %>'>Info</a></td>
			
			<td><asp:HiddenField ID="HiddenFieldVareId" Value='<%# Eval("Id") %>' runat="server" /></td>
		</tr>
	</ItemTemplate>
	<FooterTemplate><tr><td colspan="6">
		<asp:Button ID="ButtonOpdaterKurv" runat="server" Text="Opdatér (eller vis) kurv" /></td></tr></table></FooterTemplate>
</asp:Repeater>

//	GENBRUG AF SQLCONNECTION
//	Fil: Ordresiden.aspx.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

public partial class Ordresiden : System.Web.UI.Page
{
  // Denne connectionstring bruges igen og igen! Derfor ligger den uden for Page_Load!
  private SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["DatabaseConnectionString1"].ToString());

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    // 6.1
    SqlCommand cmd_61 = new SqlCommand("SELECT * FROM Kunder ORDER BY Id", conn);
    conn.Open();
    Repeater_61.DataSource = cmd_61.ExecuteReader();
    Repeater_61.DataBind();
    conn.Close();

    // Gemmer min SQL-sætning i en label, og udskriver denne.
    Label_61_SQL.Text = cmd_61.CommandText.ToString();

    //////////////////////////////////////////////////////
    // 6.2
    SqlCommand cmd_62 = new SqlCommand("SELECT * FROM Ordrer ORDER BY Dato DESC", conn);
    conn.Open();
    Repeater_62.DataSource = cmd_62.ExecuteReader();
    Repeater_62.DataBind();
    conn.Close();

    // Gemmer min SQL-sætning i en label, og udskriver denne.
    Label_62_SQL.Text = cmd_62.CommandText.ToString();

    //////////////////////////////////////////////////////
    // 6.2
    SqlCommand cmd_63 = new SqlCommand(
      @"SELECT TOP(1) Ordrer.Dato, Kunder.Navn, Ordrer.Id AS Ordre_Id, Ordrer.Er_betalt,
      Ordrer_Linjer.BirgersBolcher_Id
      FROM Ordrer
      INNER JOIN Kunder
      ON Ordrer.Kunder_id = Kunder.Id
      INNER JOIN Ordrer_Linjer
      ON Ordrer_Linjer.Ordrer_Id = Ordrer.Id
      ORDER BY Dato DESC", conn);

    conn.Open();
    Repeater_63.DataSource = cmd_63.ExecuteReader();
    Repeater_63.DataBind();
    conn.Close();

    // Gemmer min SQL-sætning i en label, og udskriver denne.
    Label_63_SQL.Text = cmd_63.CommandText.ToString();

    //////////////////////////////////////////////////////
    // 7.1
    SqlCommand cmd_71 = new SqlCommand(
      @"SELECT COUNT (Ordrer.Kunder_Id) AS Antal, Kunder.Navn
      FROM Ordrer
      INNER JOIN Kunder
      ON Ordrer.Kunder_id = Kunder.Id 
      GROUP BY Ordrer.Kunder_Id,Kunder.Navn
      ", conn);

    conn.Open();
    Repeater_71.DataSource = cmd_71.ExecuteReader();
    Repeater_71.DataBind();
    conn.Close();

    // Gemmer min SQL-sætning i en label, og udskriver denne.
    Label_71_SQL.Text = cmd_71.CommandText.ToString();

    //////////////////////////////////////////////////////
    // Ekstra
    SqlCommand cmd_ekstra = new SqlCommand(
      @"SELECT MAX (Ordrer.Dato) AS SenesteOrdre, Kunder.Navn, Ordrer_Linjer.Id AS OrdrelinieId
      FROM Ordrer
      INNER JOIN Ordrer_Linjer
      ON Ordrer_Linjer.Ordrer_Id = Ordrer.Id
      INNER JOIN Kunder
      ON Ordrer.Kunder_id = Kunder.Id 
      GROUP BY Ordrer_Linjer.Id,Kunder.Navn
      ", conn);

    conn.Open();
    Repeater_ekstra.DataSource = cmd_ekstra.ExecuteReader();
    Repeater_ekstra.DataBind();
    conn.Close();

    // Gemmer min SQL-sætning i en label, og udskriver denne.
    Label_ekstra_SQL.Text = cmd_ekstra.CommandText.ToString();


    //////////////////////////////////////////////////////
    // Jack
    SqlCommand cmd_Jack = new SqlCommand(
    @"
    SELECT BirgersBolcher.Navn AS Bolchenavn, Ordrer_Linjer.*
    FROM Ordrer_Linjer
    INNER JOIN BirgersBolcher ON BirgersBolcher.Id = Ordrer_Linjer.BirgersBolcher_Id
    WHERE Ordrer_Linjer.Ordrer_Id = 
      (SELECT top(1) Ordrer.Id 
      FROM Ordrer 
      ORDER BY Ordrer.Dato DESC)
    ", conn);
    
    conn.Open();
    Repeater_Jack.DataSource = cmd_Jack.ExecuteReader();
    Repeater_Jack.DataBind();
    conn.Close();

    // Gemmer min SQL-sætning i en label, og udskriver denne.
    Label_Jack_SQL.Text = cmd_Jack.CommandText.ToString();
  }

}

//
// EOF
//

// SQLCONNECTION
// Fil: Default.aspx.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
using System.Data;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    SqlConnection conn = new SqlConnection();
    conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["DatabaseConnectionString1"].ToString();

    SqlCommand cmd = new SqlCommand();
    cmd.Connection = conn;

    cmd.CommandText = "SELECT * FROM tabelnavn";

    DataTable dt = new DataTable();
    SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd);
    adapter.Fill(dt);
    Repeater1.DataSource = dt;
    Repeater1.DataBind();
	}
}

///
///

//
// Kør SQL-Kommando direkte
//

CREATE TABLE [dbo].[DitTabelnavn]
(
	[Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY (1,1), 
  [Brugernavn] NVARCHAR(50) NOT NULL, 
  [Adgangskode] NVARCHAR(50) NOT NULL, 
  [FK_rolle_id] INT NOT NULL
)

//
// Brudstykke af fil. Find vaerdi i tekstbox
//

protected void DataList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  
{
    int id = Convert.ToInt32(DataList1.DataKeys[DataList1.SelectedIndex]);

    TextBox tb = (TextBox)DataList1.Items[DataList1.SelectedIndex].FindControl("TextBoxAntal");

    string antal = tb.Text;

    Response.Write(id + antal);
    // Koer ret/slet metode her
}

// TABELLER
// Fil: Default.aspx
//
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  
  </div>
  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server">
  </asp:GridView>
  </form>
</body>
</html>
//
//
//
// Fil: Default.aspx.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    

    //
    // Get the DataTable.
    //
    DataTable table = GetTable();

    // Use DataTable here with SQL, etc.

    // Loop over the rows.
    foreach (DataRow row in table.Rows)
    {
      Response.Write("<br />");
      foreach (var item in row.ItemArray)
      {
        Response.Write(item.ToString());
      }
    }
    
    //GridView1.DataSource = null;
    GridView1.DataSource = table;
    GridView1.DataBind();

  }
    
  /// <summary>
  /// This example method generates a DataTable.
  /// </summary>
  static DataTable GetTable()
  {
	//
	// Here we create a DataTable with four columns.
	//
	DataTable table = new DataTable();
	table.Columns.Add("Dosage", typeof(int));
	table.Columns.Add("Drug", typeof(string));
	table.Columns.Add("Patient", typeof(string));
	table.Columns.Add("Date", typeof(DateTime));

	//
	// Here we add five DataRows.
	//
	table.Rows.Add(25, "Indocin", "David", DateTime.Now);
	table.Rows.Add(50, "Enebrel", "Sam", DateTime.Now);
	table.Rows.Add(10, "Hydralazine", "Christoff", DateTime.Now);
	table.Rows.Add(21, "Combivent", "Janet", DateTime.Now);
	table.Rows.Add(100, "Dilantin", "Melanie", DateTime.Now);
	return table;

  }
}

      
// ADGANG TIL MYSQL HOS UNOEURO VIA ASP.NET
// OPRET EN MAPPE I RODEN AF DIT PROJEKT DU KALDER FOR bin
// UPLOAD DEREFTER FILEN MySql.Data.dll TIL DENNE MAPPE. KAN HENTES FRA MAPPE: 
// (c/programmer/mysql/mysql connector net 6.8.3/assemblies) HVIS DU INSTALLERER mysql-connector-net-6.8.3.msi

// FIL: Default.aspx.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using MySql.Data.MySqlClient;

public partial class Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!IsPostBack)
    {
      CheckMyConnection();
    }
  }

  private void CheckMyConnection()
  {
    // connectionstring
    string connectionString = @"Data Source=NAVN_PÅ_SERVER; Database=NAVN_PÅ_DATABASE; User ID=DIT_BRUGERNAVN; password=DIT_PASSWORD";
    try
    {
      using (MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connectionString))
      {
        conn.Open();
        //Response.Write("SqlConnection successful");
        MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand();
        cmd.CommandText = "SELECT * FROM NAVN_PÅ_DIN_TABEL";
        cmd.Connection = conn;

        MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

        while (reader.Read())
        {
          Response.Write(reader.GetValue(0).ToString());
        }

        cmd.Dispose();
        conn.Close();
    
      }
    }
    catch (Exception)
    {

      Response.Write("SqlConnection NOT successful");
    }

    
  }
}